PRAVILA FOTO KONKURSA

Član 1: Organizator

Organizator nagradnog konkursa "Snickers INSTAGRAM FOTO KONKURS" (u daljem tekstu: konkurs) je Sivo d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Organizator). Konkurs će biti organizovan u ime Klijenta Organizatora, a radi promocije brenda Snickers.

Konkurs će se odvijati u skladu sa odredbama ovih pravila (dalje: Pravila), koja će biti obavezujuća za sve učesnike koji postupe po njima u cilju učešća u konkursu.

Učešće na konkursu podrazumeva upoznatost sa ovim Pravilima, njihovo razumevanje i saglasnost svakog od učesnika sa svim odredbama Pravila. Organizator zadržava pravo izmene i /ili dopune Pravila, kao i pravo da obustavi, prekine, skrati ili produži vreme trajanja konkursa.

Sve izmene i dopune odredaba ovih Pravila biće objavljene putem internet stranice www.snickers- srbija.com.

Učešćem u ovom konkursu učesnici prihvataju sve navedene uslove i oslobađaju Organizatora pravne odgovornosti bilo koje vrste, a koja je u vezi sa ovim konkursom.

Ovaj nagradni konkurs se održava na društvenoj mreži Instagram, ali nije ni na koji način podržan, iniciran, osmišljen niti organizovan od strane kompanije Facebook, Instagram, te u tom smislu učesnici nemaju nikakva prava niti zahteve koji bi se odnosili na ovu kampanju s obzirom da ista nije vezana za organizaciju ili realizaciju konkursa.

U tom smislu upućuju se svi potencijalni učesnci da se prethodno detaljno upoznaju sa svim pravilima kompanije Facebook Instragram čije profile poseduju, a naročito pravila koja se odnose na njihove lične podatke.

Član 2: Trajanje i mehanizam konkursa

Konkurs će biti organizovan i sproveden on line, na Instagram društvenoj mreži i namenjena je korisnicima ove mreže koji poseduju lične aktivne profile.

Tema konkursa je izrada i javno postavljanje fotografije u skladu sa propozicijama konkursa sa ličnih profila učesnika sa obaveznom oznakom #snickersdrugari (hashtag snickersdrugari) prilikom postavljanja fotografije.

Potrebno je najpre da učesnik kupi neko od promo pakovanja Snickers čokoladice (koja na sebi sadrži oznake „POZOVI, PODELI,OSVOJI“) a na kom će se nalaziti neki od sledećih natpisa: na pakovanju Snickers od 50gr: BLESAV, SNICKERS, KONFUZAN,ZBUNJEN, ŠAŠAV i na pakovanju Snickers od 75gr: KONFUZAN , ŠAŠAV, SNICKERS.

Zatim je potrebno da učesnik napravi fotografiju na kojoj je neophodno da se nalazi sam učesnik ili njegov prijatelj koji poseduje lični instagram profil kao i kupljeno Snickers promo pakovanje koje je obuhvaćeno konkursom.

Smatraće se da saglasnost trećeg lica postoji ukoliko je isti tagovan na fotografiji odnosno podrazumeva se da je treće lice pristalo da fotografija sa njegovim likom bude prijavljena za konkurs, ukoliko se slikao sa samim promo pakovanjem i tagovan je prema pravilima konkursa.

Učesnik preuzima svu odgovornost za fotografisanje prijatelja, odnosno organizator neće imati bilo kakvih obaveza niti odgovornosti prema trećim licima koja se na fotografijama nalaze jer se smatra da je lice koje je radi učešća u konkursu fotografiju postavilo svakako prethodno pribavilo saglasnost lica koje je na fotografiji označeno.

Neophodno je da grimasa, mimika, položaj tela ili maska učesnika na fotografiji kreativno i duhovito prikazuje kakav je neki prijatelj učesnika kad je gladan.

Zatim je potrebno da učesnik označi tj. taguje upravo Instagram profil tog prijatelja i na mrežu Instagram sa ličnog otvorenog (javno dostupnog) profila postavi izrađenu fotografiju uz hashtag #snickersdrugari.

Svi navedeni uslovi su kumulativno postavljeni (odnosno za validno učešće neophodna je kupovina promo pakovanja, prikaz tog promo pakovanja na fotografiji, fotografija samog učesnika ili njegovog prijatelja u skladu sa temom konkursa kao i tagovanje prijatelja uz navedeni hashtag).

Ukoliko fotografija ne bude ispunjavala neki od navedenih uslova, učešće neće biti validno i učesnici koji su postavili takve fotografije će biti diskvalifikovani.

Konkurs će početi 20.05.2019 u 00:00:01 i trajaće do 17.06.2019, u 23:59:59. do kada je moguće učestvovati u konkursu.

Najkreativnije i najzabavnije fotografije biće izabrane od strane žirija imenovanog od strane Organizatora nakon pregleda svih pristiglih fotografija sa #snickersdrugari.

Član 3: Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati samo fizička lica stariji od 13 godina, vlasnici validnih otvorenih Instagram profila, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije (u nastavku "Učesnici") koji u celosti ispune sve uslove za učešće koji su navedeni u ovim Pravilima.

Zaposleni kod Organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Član 4: Uslovi učešća

Da bi prijavljivanje i postavljanje fotografije bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

  1. svaki učesnik mora imati pravo na učestvovanje u skladu sa svim uslovima ovih Pravila;
  2. prijavljivanje i postavljanje fotografije mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (fotografije koji su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir);
  3. jedna ista fotografija može biti postavljena samo jednom tokom konkursa od strane jednog učesnika , a svaki učesnik ima pravo da postavi do najviše 5 fotografija;
  4. u slučaju da jedna ista fotografija bude primljena sa strane dva ili više profila, biće validna samo fotografija koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena;
  5. ukoliko se primeti da je fotografija postavljena bilo kakvom zloupotrebom, fotografija učesnika koji je postavio tu fotografiju će biti diskvalifikovana kao i sam učesnik;

Fotografija mora ispunjavati sledeće uslove:

  1. mora biti realna, istinita, sa temom konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju učesniku;
  2. mora se odnositi isključivo na temu konkursa i na njoj se može nalaziti isključivo učesnik stariji od 13 godina ili njegov prijatelj koji poseduje lični instagram profil takođe stariji od 13 godina;
  3. ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, životinje, fotografije koji prikazuju ili podstiču nasilje, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga;
  4. ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane učesnika;

Fotografije neće biti uzete u obzir u sledećim okolnostima i poštovaće se sledeća pravila:

  1. ako su postavljene pre ili posle perioda namenjenog za prijavljivanje ili ako ne ispunjavaju zahteve u smislu sadržaja;
  2. ako su nastale bilo kakvom zloupotrebom ili kršenjem uslova iz ovih Pravila;
  3. učesnik će biti odgovoran za javno objavljivanje materijala, kao i za poštovanje svih zakonskih odredbi o autorskim pravima u vezi sa postavljenom fotografijom;
  4. materijali koji krše zakon na bilo koji način, neće se uzimati u obzir u konkursu;
  5. organizator neće odgovarati za činjenicu da treća lica mogu koristiti informacije i fotografije koje su učesnici konkursa postavili ili učinili dostupnim na društvenoj mreži na kojoj se konkurs realizuje;
  6. učesnici će biti u potpunosti odgovorni za sve što su preko svojih profila a u vezi sa konkursom objavili na društvenoj mreži Instagram;

Ostala pravila vezano za fotografije:
U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba koji su po bilo kom osnovu vezani uz dostavljenu fotografiju, učesnik koji je tu fotografiju postavio se obavezuje da drži Organizatora i Klijenta slobodnim od odštetnih zahteva, štete i tužbenih zahteva trećih osoba, obzirom da je sam isključivo odgovoran za izradu i sadržaj dostavljene fotografije, te preuzima odgovornost kao i obavezu preduzeti sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Organizatora i Klijenta od svih takvih zahteva.

S tim u vezi, učesnik koji je postavio spornu fotografiju, se obavezuje nadoknaditi svaki oblik štete koja je za Organizatora ili Klijenta nastala na osnovu zahteva trećih lica po bilo kom osnovu vezanom uz dostavljenu fotografiju.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje/isključi iz konkurencije, odnosno ukloni postavljene fotografije koje ne ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova ili sličnih nepodobnosti.

Član 5: Utvrđivanje najuspešnijeg učesnika i dodela i realizacija nagrade

Žiri koji će biti imenovan od strane Organizatora izabraće najkreativnije fotografije koje odgovaraju temi konkursa i iste osvajaju nagrade:

 • Glavna nagrada - X box One S
 • Dobitnik glavne nagrade će biti objavljen 18.6.2019; u periodu od 15 – 18h
 • U takmičenju za glavnu nagradu učestvuju sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 23:59h prethodnog dana
 • Nedeljne nagrade:
 • Tip A: Aluminijumske flašice 10 nedeljno (ukupan fond 40)
 • Tip B: Majice 20 nedeljno (ukupan fond 80)
 • Dobitnici će biti utvrdjivani i objavljeni:
  27.5.2019 u periodu od 15 do 18h, za sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 23:59h prethodnog dana;
  3.6.2019 u periodu od 15 do 18h, za sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 23:59h prethodnog dana
  10.6.2019 u periodu od 15 do 18h, za sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 23:59h prethodnog dana i
  17.6.2019 u periodu od 15 do 18h, a sve dostavljene fotografije od početka nagradnog konkursa do 23:59h prethodnog dana.
  Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nedeljnu i glavnu nagradu.

Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.
Učesnici će biti obavešteni o dobijenim nagradama putem posta za objavu dobitnika na zvaničnom Instagram profilu Snickers_Srbija_ .

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove na obaveštenje (objavni post) u roku od 72 sata od obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa, nagrada ostaje organizatoru.

Za maloletne dobitnike nagradu preuzima i realizuje roditelj ili staratelj.

Svaka greška i/ili propust prilikom dostave ličnih podataka od strane učesnika, neće proizvoditi bilo kakvu odgovornost Organizatora, tačnost kontakt podataka primljenih od učesnika su isključivo njihova odgovornost.
Danom preuzimanja nagrade odnosno ne pruzimanjem nagrade iz bilo kog razloga u ostavljenom roku, prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade.
Bilo kakve pritužbe na nagradu nakon dostave dokaza o uručenju iste neće biti razmatrane od strane Organizatora i on neće imati bilo kakvih odgovornosti po tom pitanju.
Imena najuspešnijih učesnika će biti objavljena na Snickers Srbija instagram profilu, a u roku od najviše (pet) kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti.
Pripadajuće poreze na dohodak vezano za dodeljene nagrade u slučaju postojanja zakonske obaveze snosi Organizator, dok eventualne ostale poreze snosi dobitnik.

Član 6: Ograničenje odgovornosti i autorska prava

Organizator i Klijent imaju pravo da preduzmu sve potrebne mere u slučaju bilo kakvog pokušaja prevare sistema, zloupotrebe ili bilo kojih drugih pokušaja koji mogu uticati na imidž ovog konkursa, i/ili Organizatora ili Klijenta.
Organizatori konkursa nemaju odgovornost i ne smeju bez zakonskog osnova biti uključeni u bilo koju parnicu ili proces i potencijalno dodatne troškove, od strane učesnika ili trećih lica.

Organizator ne snosi odgovornost za:
1. neuspešno prijavljivanje;
2. situacije kada više osoba polaže prava na istu fotografiju;
3. greške u podacima, prijemu podataka dostavljenih od strane učesnika, budući da je to isključiva odgovornost učesnika;
4. nemogućnost dobitnika da preuzme ili realizuje nagradu, niti za kašnjenja u isporuci nagrada, koja su uslovljenja kašnjenjem od strane dobavljača nagrada u obavljanju njihovih usluga;
5. žalbe na osvojenu nagradu ili način realizacije nagrade nakon potpisivanja dokaza o primopredaji;
6. bilo koje tehničke propuste ili nepravilnosti uzrokovane kod operatera interneta ili aplikacije ili na mreži uopšte;
7. slanjem svojih fotografija učesnici prenose u celosti: neograničeno pravo objavljivanja; štampanja ili drugog načina upotrebe i adaptacije dela ili za druge oblike objave i upotrebe kopije autorskog dela, sve u neograničenom broju primeraka i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se delo koristi.
8. postupanjem u skladu sa ovim Pravilima i postavljanjem fotografije svaki učesnik u celosti odustaje (neće nadalje potraživati ili na bilo koji način očekivati) od bilo kakve naknade u vezi sa objavljivanjem, za sve prethodno navedeno.

Član 7: Saglasnost učesnika za obradu njegovih ličnih podataka

Učesnici izjavljuju da se slažu sa odredbama ovih Pravila i daju svoj pristanak da se njihovi lični podaci i fotografije koje su samostalno postavili i dostavili po potrebi uključe u bazu podataka Organizatora, kao i da se nadalje koriste bez ograničenja, a u skladu sa zakonom.
Dobitnici nagrada pristaju da se svi njihovi dostavljeni podaci i fotografije nadalje bez ograničenja ili dodatnih odobrenja, koriste, objavljuju u celosti ili delom, menjaju i upotrebljavaju od strane Organizatora i Klijenta. Prihvatajući učešće u konkursu, učesnik je saglasan sa činjenicom da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora, u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima. Organizator i Klijent neće otkrivati lične podatke učesnika neovlašćenim licima. Svi podaci vezani za primedbe učesnika će biti korišćeni isključivo u svrhu uspešne realizacije konkursa i neće se koristiti u druge svrhe.

Učestvovanjem u Konkursu učesnici, uzevši u obzir da svoje lične podatke dostavljaju i unose svojevoljno i samostalno, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje dostavljene podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je lično učešćem dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora. Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku konkursa postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.
Tako da tu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu _____ ili adresu sedišta Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka.
Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Član 8: Prekid/ zastoj konkursa. Viša sila

Konkurs može prestati pre propisanog roka u slučaju događaja više sile, uključujući i slučaj nemogućnosti Organizatora da realizuje takmičenja pod kvalitetnim uslovima.

Viša sila označava svaki događaj koji se ne može predvideti, kontrolisati ili otkloniti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnosti Organizatora da ispuni obaveze iz ovih Pravila, nezavisno od njegove volje. Konkurs se može prekinuti pre roka ili može biti zaustavljen na osnovu slobodne odluke Organizatora, pod uslovom da su takve promene objavljene u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Član 9: Sporovi

Potencijalni sporovi koji se dogode između Organizatora i učesnika o bilo kom pitanju rešavaće se sporazumno, a u slučaju da mirno rešenje ne bude bilo moguće, spor će biti rešavan od strane nadležnog suda u Beogradu.

Član 10: Ostale odredbe

Odluke organizatora u vezi sa konkursom su konačne i obavezujuće za sve učesnike.
Organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakve prevare na sistemu, zloupotrebe ili bilo kog drugog pokušaja koji mogu uticati na imidž ili troškove organizacije i sprovođenje takmičenja. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se počev od dana objavljivanja na internet stranici na kojoj se konkurs realizuje.