Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011 i 94/2012), Pravilnika o bližim uslovima odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS“,br 129/2004), i Odluke o priređivanju nagradne igre broj 17/18 od 14.03.2018. godine, priređivač Grey Worldwide doo Beograd, dana 14.03.2018.g. donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

"Osvoji put u Brazil i upoznaj Ronalda"

PRIREÐIVAČ i NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama. Grey Worldwide d.o.o Beograd, sa sedištem u Beogradu, Baja Pivljanina 38, PIB: 100058552 (u daljem tekstu »Priređivač») priređuje nagradnu igru pod nazivom “Osvoji put u Brazil i upoznaj Ronalda”.

Član 2.

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije brenda Snickers na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova i Metohije) i biće realizovana na internet stranici www.snickers-srbija.com i putem SMS servisa operatera svih mobilnih mreža u Republici Srbiji (Telekom, Telenor i Vip Mobile).

TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE

Član 3.

Nagradna igra počinje 04.05.2018. godine i traje do 02.06.2018. godine

Član 4.

Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje Snickers proizvoda u Republici Srbiji, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu u toku trajanja nagradne igre imaju Snickers 75gr ili Snickers 50gr promotivno pakovanje koje u sebi sadrži odštampan jedinstveni alfanumerički kod (dalje:kod), a nagradna igra se priređuju radi razonode učesnika i ostvarivanja dobitaka u robi i uslugama.

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

Član 5.

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri ima punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev Kosova i Metohije, koje ispuni sve uslove za učešće u ovoj nagradnoj igri, odnosno koje u periodu trajanja nagradne igre kupi najmanje jedan proizvod: čokoladu Snickers 50 gr ili Snickers 75gr promotivno pakovanje koje u sebi sadrži kod, te do kraja nagradne igre sačuva fiskalni račun o toj kupovini , kao i samo promotivno pakovanje sa kodom i u toku nagradne igre postupi na jedan od sledeća dva načina:

1) putem interneta pristupi stranici www.snickers-srbija.com te: - do 23.59h dana 01.06.2018.g. na predviđenom mestu na internet stranici www.snickers-srbija.com unese kod koji je pronašao u Snickers promotivnom pakovanju; - ukoliko je uneti kod validan i prodje proveru, učesniku će nakon obaveštenja o uspešno unetom kodu biti omogućeno da unese i svoje ime i prezime i telefon kao i da se saglasi i prihvati ova Pravila nagradne igre koja će biti dostupna na internet stranici;
ili

2) do 23.59h dana 01.06.2018.g. putem SMS poruke na kratki broj: 8808 pošalje SMS poruku sledeće sadržine: Snickers_broj koda_imeiprezime - ukoliko je uneti kod validan i prodje proveru učesnik će primiti povratnu poruku sa sledećim tekstom: “Uspešna prijava! Hvala na učešću. Pravila nagradne igre na www.snickers-srbija.com“ . Ukoliko kod nije validan učesnik će dobiti poruku sa sledećim tekstom: “Neuspešna prijava.Pokušaj ponovo.”
Cena SMS poruke je: za Telekom 3,6rsd, za Telenor 3,6 rsd , za Vip Mobile 3,48 rsd.
Jedan učesnik može uneti više jedinstvenih kodova i time povećati šansu za osvajanje nagrade, ali jedan učesnik može osvojiti samo jednu od dnevnih, jednu od nedeljnih nagrada i glavnu nagradu.

Svaki kod može biti unet samo jednom na jedan od dva ponudjena načina , odnosno pokušaj unošenja istih kodova više puta ili na više načina će biti onemogućen, kao i bilo koji drugi vid zloupotrebe pravila nagradne igre.
Unošenje nepotpunih, netačnih ili na drugi način nevalidnih kodova, te neispunjenje bilo kog drugog uslova za učešće u ovoj nagradnoj igri će dovesti i do diskvalifikacije učesnika.

Ispravan kod koji je uspešno unet putem internet stranice ili uredno dostvljen SMS porukom učestvovaće u izvlačenju ukoliko već nije iskorišćen u nagradnog igri.
Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni kod Priređivača, kod kompanije Mars, kod podizvođača u realizaciji ove nagradne igre kao ni članovi njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).

UTVRĐIVANJE DOBITNIKA

Član 6.

Svi kodovi uneti putem internet stranice www.snickers-srbija.com kao i oni poslati putem SMS sakupljaće se u jedinstvenu bazu odakle će biti izvlačeni dobitni kodovi.
U toku trajanja nagradne igre, svakog radnog dana počev od 07.05.2018.g. u periodu od 15h do 18h, slučajnim elektronskim izborom biraće se dobitnici dnevnih nagrada i to po deset dobitnika nagrade: 40x50gr Snickers čokolada, izuzev poslednjeg dana nagradne igre 02.06.2018. g. kada će biti izvučeno dvadeset dnevnih nagrada.
Dnevne nagrade koje se odnose na svaki petak, subotu i nedelju u toku nagradne igre biće izvlačeni narednog ponedeljka, odnosno u ponedeljak će biti izvučeno trideset dnevnih nagrada.

U dnevnim izvlačenjima učestvuju svi kodovi ( izuzev onih koji su već izvučeni kao dobitni) a koji su uneti od početka nagradne igre do 23.59h prethodnog dana.
Nedeljne nagrade - Sony Playstation 4 x5 će biti utvrđivane na dane: 7.5.2018, 14.5.2018, 21.5 i 28.5.2018 i 1.6.2018.
U nedeljnim izvlačenjima učestvuju sve primljene nedobitne poruke koje su primljenje do 23.59h prethodnog dana u odnosu na dan nedeljnog izvlačenja.

Dobitnik glavne nagrade, biće utvrđen izvlačenjem poslednjeg dana nagradne igre 02.06.2018. g. u 15h, a u izvlačenju će učestvovati svi pristigli kodovi.
Imena izvučenih dobitnika će biti objavljena nakon provere ispunjenosti uslova učešća u nagradnoj igri, u roku od 24 časa od momenta izvlačenja na internet stranici www.snickers-srbija.com u delu predvidjenom za objavljivanje dobitnika. Takođe dobitnik će biti obavešten i putem SMS poruke, na dostavljeni broj telefona.
Na kraju nagradne igre imena svih dobitnika će biti dostupna na internet stranici u delu predvidjenom za objavljivanje dobitnika kao i u dnevnom listu “Danas”.

NAGRADE I NAGRADNI FOND

Član 7.

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 1.111.240,01 dinara sa PDV. Ukupan broj nagrada je: 306. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cena nagrade u dinarima Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV
Glavna nagrada: Putovanje za dve osobe u Rio de Janeiro 1 436.674,01 436.674,01
Nedeljne nagrade: Sony Playstation 4 5 34.991,67 209.950,00
Dnevne nagrade: Snickers - 40 Sickers čokolada od 50g 300 1.290,6 464.616,00
UKUPNO 1.111.240,01

Nagrade se dodeljuju u vidjenom stanju i priređivač ne daje garanciju na njih.
Glavna nagrada - putovanje uključuje povratnu avio kartu, 3 noćenja na bazi punog pansiona u hotelu sa 4* zvezdice u Rio de Janeiru u periodu od 7 do 10 oktobra 2018 uz obilazak grada i posetu stadionu Marakana, kao u upoznavanje sa fudbalerom Ronaldom. Odlaganje putovanja ili zamena za drugo nije moguća.
Dobitnik glavne nagrade kao i njegov pratilac su dužni da se u celosti pridržavaju plana puta, da poštuju važeće propise i obezbede uredne putne isprave za nesmetano putovanje,sa rokom važenje najmanje šest meseci nakon povratka sa putovanja . Nagrada ne uključuje pokriće vanpansionskih i drugih eventualnih troškova, kao ni pokriće troškova prevoza do i od aerodroma u Beogradu. Organizator ne preuzima bilo koje druge troškove osim onih koje je naveo u ovim Pravilima.

INFORMISANJE UČESNIKA

Član 8.

Učesnici u nagradnoj igri će o pravilima nagradne igre, nagradnom fondu i uslovima za učešće biti obavešteni putem dnevnog lista “Danas”, drugih sredstava informisanja, internet stranice na www.snickers-srbija.com kao i putem propagandnog materijala u maloprodajnim objektima.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Član 9.

Dobitnici nagrada će biti utvrđivani u toku nagradne igre slučajnim elektronskim izborom. Tročlana Komisija priređivača koja će biti imenovana za potrebe nagradne igre pratiće regularnost utvrđivanja dobitnika i o tome sačiniti zapisnik u skladu sa zakonom.
Dobitnici će na dostavljeni broj telefona primiti SMS poruku sledeće sadržine: „Čestitamo na osvojenoj nagradi, očekuj naš poziv oko preuzimanja nagrade. Ukoliko nisi dostupan/a u narednih 7 dana gubiš pravo na nagradu“.
Ukoliko učesnik u roku od 7 dana ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i dogovor oko preuzimanja iz bilo kojih razloga koji nisu i ne mogu biti odgovornost Priređivača, gubi pravo na nagradu. Priređivač neće imati bilo kakvih daljih obaveza prema ovom učesniku.
Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u prostorijama koje Priređivač za to odredi ili eventualno dostavljene poštom u skladu sa dogovorom sa dobitnikom.
Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u nagradnoj igri Priređivač ili lice koje on ovlasti zadržava pravo da prilikom utvrđivanja dobitnika a pre uručenja nagrade od dobitnika zatražiti na uvid fiskalni račun i promotivno pakovanje na kom se vidi dobitni kod.
Nagrade (osim glavne nagrade) se mogu preuzeti u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika ili usled prekida nagradne igre, nedodeljene nagrade ostaju Priređivaču.
Preuzimanje nagrada van ovog roka ili na drugi način biće moguće samo ukoliko postoji izričit sporazum dobitnika i Priređivača o tome. Ukoliko dobitnici ne postupe na način predviđen ovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatraće se da odustaju od nagrade. Priređivač nije proizvođač robnih nagrada te u tom smislu ne garantuje za nagrade. Glavna nagrada –putovanje realizuje se prema opštim uslovima organizatora putovanje.

Član 10.

U skladu sa ovim Pravilima Priređivač zadržava pravo provere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu, te će u tom smislu dobitnik biti objavljen tek kada se potvrde svu uslovi validnog učešča u nagradnoj igri.
Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. Priredjivač neće odgovarati za troškove preuzimanja i realizacije nagrada koje nije prihvatio u dogovoru sa dobitnicima, niti za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu.
Rezultati utvrđivanja dobitnika su konačni. Po želji dobitnika nagrada se može preneti ili ustupiti, u skladu sa zakonom, ali se ni u jednom slučaju ne može zameniti za novac.

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Član 11.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici daju saglasnost da se njihovi lični podaci koje su u okviru nagradne igre lično uneli na internet stranici na www.snickers-srbija.com odnosno dostavili putem SMS poruke, koriste za potrebe realizacije nagradne igre bez vremenskih ili teritorijalnih ograničenja. Ličnim unosom svojih podataka svaki od učesnika daje lični pristanak da se podaci mogu zakonito koristiti od strane Priredjivača za potrebe nagradne igre. U skladu zakonskom obavezom Priređivača, podatke o dobitnicima nagrada Priređivač će dostaviti Ministarstvu finansija i čuvati u arhivi. Priređivač neće podatke koristiti, osim na zakonom dozvoljeni način a sve za potrebe realizacije ove nagradne igre.
Svi lični podaci učesnika i dobitnika u nagradnoj igri biće korišćeni isključivo u skladu sa članom 10. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

POREZI

Član 12.

Porez na dobitke od igara na sreću snosi Priređivač, u skladu sa zakonom. Priređivač jemči dodelu nagradu dobitnicima u skladu sa ovim Pravilima.

DOSTAVA REZULTATA

Član 13.

Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

POSLOVNA TAJNA

Član 14.

Zaposleni kod Priređivača, kod svih povezanih pravnih i fizičkih lica, kao i kod svih podizvođača dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima), o mehanizmu organizovanja nagradne igre, te finansijskom rezultatu poslovanja Priređivača.
Napred navedene podatke Priređivač može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 15.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile, uključujući nemogućnost Priređivača da realizuje nagradnu igru usled razloga koji su nezavisni od njegove volje, kao i u slučaju da Snickers promo pakovanja budu ranije rasprodata usled velikog interesovanja učesnika za učešće u nagradnoj igri.

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 16.

Pravila nagradne igre će 15 dana pre početka nagradne igre biti objavljena u dnevnom listu «Danas» koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom, kao i na internet stranici www.snickers-srbija.com. U roku od najviše sedam dana od dana završetka nagradne igre, rezultati nagradne igre, biće objavljeni u dnevnom listu «Danas».

STUPANJE NA SNAGU PRAVILA

Član 17.

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 18.

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan sud u Beogradu.

Priređivač
Grey Worldwide d.o.o Beograd